02 415 4482
zappelec.heater@gmail.com
จันทร์ - เสาร์ : 08.00 น. - 17.00 น.
สินค้าของเรา

อุปกรณ์เสริม
(Accessory)

อุปกรณ์เสริม (Accessory)

• เซรามิคครอบขั้วฮีตเตอร์
• ปลั๊กทนความร้อน
• เต๋ากระเบื้อง
• ปลอกสายใยแก้ว
• สายไฟทนความร้อน

ติดต่อสอบถาม

สามารถส่งข้อมูลติดต่อสอบถามและเข้าปรึกษาได้

กรอกข้อความที่ต้องการสอบถามหรือสนใจสั่งซื้อสินค้า กรุณาแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, รายละเอียดประเภทเครื่องจักร รูปแบบที่ต้องการ อุณหภูมิ ขนาด จำนวน ฯลฯ